Algemene voorwaarden

IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Van Overloop Wim – Attractive Baits

Schoonhoudtstraat 121

9111 Belsele Belgie

+32(0)476/96.95.79

www.attractivebaits.be

vanoverloop.claus@telenet.be

info@attractivebaits.be

ondernemingsnummer: BE0565968868

IBAN: BE05068899922375

BIC: GKCCBEBB

 

Attractive Baits is een erkend diervoeder producent door het FAVV. (Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen)

 

Erkenningsnummer: AER/OVL/033932

Vervaardiging mengvoeders die bepaalde dierlijke eiwitten bevatten voor niet-herkauwers.

Toelatingsnummer: BE103494

Inrichting voor het vervaardigen en/of in handel brengen van mengvoeders met gebruikmaking van additieven of voormengsels.

Vestigingseenheidsnummer: 2.235.861.183

NACEBEL 10920 Vervaardiging van voeders voor huisdieren.

NACEBEL 9319902 Ondersteunende diensten i.v.m de sportbeoefening

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN
Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke koop-verkoopovereenkomst door een bezoeker van deze webshop, hierna “klant” genoemd, afgesloten met …(identiteit van de verkoper of dienstverlener met aanduiding van adres). Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn.

Alle prijzen worden aangegeven in Euro’s (€), inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Prijzen kunnen ieder moment wijzigen.

Typ en/of drukfouten voorbehouden.

Prijs- of programmeerfouten voorbehouden.

Attractive Baits streeft ernaar om de producten zo duidelijk en waarheidsgetrouw te beschrijven en af te beelden. Doch kunnen foto’s afwijken van het Origineel.

 

BESTELLING
Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het elektronische doorsturen van de bestelling door het klikken op ‘Akkoord voor deze bestelling’, dan wel door het versturen van een email die een bestelling inhoudt.

Indien het door u bestelde voorradig is, leveren wij, zo snel mogelijk met een maximum van vier werkdagen. Als blijkt dat door onverwachtse omstandigheden dit niet gebeurd, dan informeren wij u. Bij betaling vooraf, wordt het pakket verstuurt als de betaling is bijgeschreven, hierdoor kan de levertijd afwijken aangezien betalingsoverdrachten enkele dagen kunnen duren. In verband met extra drukte kan de levertijd afwijken. Indien er slechts een gedeelte van uw bestelling leverbaar is, behouden wij ons het recht voor, dit gedeelte aan u te versturen of te wachten tot uw bestelling volledig is. Producten die niet voorradig zijn worden door ons besteld of geproduceerd en in overleg met u later verstuurd of we retourneren het bedrag op uw rekening.

Als er producten besteld zijn maar niet bij de bestelling geleverd zijn, dit door, het niet op voorraad hebben, zal Attractive Baits een passende oplossing voorstellen, waarbij op zijn minst het bedrag wat teveel is betaald wordt teruggestort. Producten kunnen alleen in overleg binnen 14 dagen en na schriftelijke toestemming van Attractive Baits worden geretourneerd. Retourzendingen zonder omschrijving van de klacht kunnen niet in behandeling worden genomen.

Freezerbaits is de uitzondering hierop en dienen steeds afgehaald te worden! Levertijd kan tussen de 1 à 2 weken zijn, afhankelijk van de heersende drukte. Om teleurstellingen te voorkomen bestel tijdig.

Onze pakketten worden verzonden met Worldoptions en/of DHL. Aangezien deze stipt en vlug bezorgen.

Alle door Attractive Baits genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Attractive Baits bekend waren. Bij niet tijdige levering dient Attractive Baits schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.
Overschrijding van de opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.

Bij overschrijding van de maximale levertijd van 30 werkdagen heeft u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient u een e-mail of brief aan Attractive Baits te sturen. Eventuele terugbetalingen worden in dat geval binnen 3 werkdagen na de kennisgeving aan u geretourneerd.
Alle geleverde goederen blijven eigendom van Attractive Baits tot dat de volledige betaling op bankrekening is gebeurd.

 

AANSPRAKELIJKHEID
Indien de goederen betaald zijn en er achteraf blijkt dat de goederen een fabricagefout vertoond, heeft de klant het recht om te goederen om te ruilen ter waarde van de reeds betaalde prijs.

Indien door overmacht Attractive Baits niet aan haar verplichtingen kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichting opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Dit geeft de klant niet het recht op enige schadevergoeding. Attractive Baits brengt de klant op de hoogte van de op die moment heersende overmacht.

 

VERZAKINGSRECHT
De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van enige reden en dit na 7 werkdagen, vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Dit moet de klant toelaten om het gekochte product te beoordelen. Gebruikte, beschadigde goederen worden niet teruggenomen. Dit overeenkomstig de Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, B.S., 29 augustus 1991, B.S., 10 oktober 1991

De klant die hiervan gebruikt maakt dient Attractive Baits binnen de 7 werkdagen te contacteren, bovendien dient hij binnen de 7 werkdagen de producten in oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking op zijn kosten en onder zijn verantwoording terug te bezorgen aan Attractive Baits. En dit met een bewijs van leveringsbon. Na acceptatie zal het bedrag terug gestort worden uitgezonderd de kosten van de eventuele levering.

 

BETALING
Betaling gebeurt steeds elektronisch via kredietkaart of via overschrijving. Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van sluiten van de overeenkomst. Bij betaling via overschrijving ontvangt u de bestelde producten pas na ontvangst van de verschuldigde som.

Attractive Baits IBAN: BE05068899922375 BIC: GKCCBEBB

 

UITVOERING
De uitvoering van de overeenkomst gebeurt normalerwijze vrijwel onmiddellijk na betaling via kredietkaart of bevestiging van de betaling via overschrijving. Doch enige vertraging in de uitvoering geeft in voorkomend geval geen recht op schadevergoeding. In geval van betaling via overschrijving gebeurt de levering van de bestelde producten binnen de vijf werkdagen na creditering van onze rekening. Ook in dit geval geeft enige vertraging in de uitvoering geen recht op schadevergoeding.

 

GESCHILLEN
Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht. Voor alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst is de Rechtbank van Dendermonde bevoegd.

RPR Dendermonde

 

BINDING
Bij elke elektronische bestelling van producten verklaart de klant uitdrukkelijk akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden door het aanvinken van de Terms & Conditions . Een elektronische bestelling zonder deze akkoordverklaring is, behoudens bedrog, technisch onmogelijk zodat deze voorwaarden steeds bindend zijn in hoofde van de klant.

Privacy Beleid

Privacy en veiligheid
Je persoonlijke gegevens. Je laat ze bij ons achter, want dat moet nu eenmaal als je iets wilt bestellen. Maar we kunnen ons voorstellen dat je graag wilt weten waarom wij om je persoonlijke gegevens vragen en wat wij ermee doen. Alle gegevens die je bij ons achterlaat stoppen wij heel veilig achter slot en grendel met de modernste technieken. Wie niks met jouw gegevens te maken heeft, kan er simpelweg niet bij. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden voor commerciele doeleinden.

 

Je bestelling
Voor je bestelling hebben we je naam, e-mailadres, adres, betaalgegevens en soms ook je telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we je bestelling bezorgen en je op de hoogte houden over je bestelling.

 

Je account
In uw account slaan we onder andere de volgende informatie op: je naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens.

 

Social media
Als je social media gebruikt, bijvoorbeeld Facebook, dan kun je met je social media-account inloggen. Je kan ook producten toevoegen aan uw verlanglijst.

 

Nieuwsbrieven
Je kunt je aanmelden voor onze nieuwsbrief. Zo blijf je op de hoogte van onze aanbiedingen, acties en ons laatste productontwikkelingen.

 

Beoordeling
We zijn dol op beoordelingen.  Wil je een beoordeling schrijven, kies dan zelf of je persoonlijke gegevens of je naam zichtbaar zijn voor andere bezoekers.

 

Fraude
Daarbij worden zaken anders voorgesteld dan ze zijn, door op papier of digitaal een onjuiste weergave te geven van de werkelijkheid. Dit wil niemand!  Als dat moet, geven wij klantgegevens aan de overheid om fraude te onderzoeken en/of tegen te gaan.